رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.
این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.
رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینک
وان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.
با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.
در صورت نیاز ب...

رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.
این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.
رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینک
وان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.
با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.
در صورت نیاز به چند لایه رنگ آمیزی بین هر لایه رنگ وقفه زمانی 3 ساعت رعایت شود.

بیشتر

رنگ آمبیانت کادنس 

 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر
 • رنگ اکریلیک ضد آب آمبیانت برای سطوحی که در معرض رطوبت قرار دارند مناسب است.این رنگ پوشش دهی بالایی دارد و مقاوم در برار ضربه،خراش و ساییدگی،لک نشدن است.رنگ ضد آب آمبیانت برای استفاده بر روی تمام سطوح مرطوب مانند کاشی،سرامیک،سینکوان حمام،کانتر حمام،کانتر آشپزخانه و ... مناسب است.با افزودن کاتالیزور مقاوت در برابر آب افزایش می یابد.در صورت نیاز به چند لایه...

  325,000 تومان
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف