مناسب برای تزئینات داخل رزین اپوکسی و شمع سازی

صدف و ستاره دریایی